Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met GelukT Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken;

  1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen;
  2. Eventuele Inkoop Voorwaarde of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard;
  3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling;
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

2. Bedrijfsomschrijving

GelukT Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching en counseling.
Counseling is gebaseerd op de persoonsgerichte Rogeriaanse methode. Bij coaching wordt gebruik gemaakt van een humanistische benadering.

3. Definities 

  1. Opdrachtnemer: Marijke Meijer van GelukT Coaching die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
  2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, counseling, training of aanverwante werkzaamheden;
  3. Cliënt: Degene die deelneemt aan een coaching traject of counseling traject of training, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is;
  4. Overeenkomst: Een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening;
  5. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Lees meer: Voorwaarden